1ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษาอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา     ตั้งอยู่เลขที่  21/45 
ถนน หลวงพ่อวัดฉลอง     ตำบล ตลาดใหญ่    อำเภอ เมือง    จังหวัด ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83000    โทรศัพท์  0 76222 922    โทรสาร 0 7621 0629
e-mail :
okw_1@hotmail.com  website  : http://www.akw.ac.th/
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
รหัสโรงเรียน  83100010
1.2 ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532
1.3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ เตรียมอนุบาล  ถึงระดับ อนุบาล 3 อายุตั้งแต่ 2 ขวบครึ่งขึ้นไป  ถึงอายุ 5 ปี  แบ่งกลุ่ม

การจัดการเรียนการสอนเป็น 4 ระดับ 

ระดับชั้น

การจัดกลุ่ม
(ปี)

จำนวนห้อง


รับเต็มจำนวน/ชั้นปีเตรียมอนุบาล

2ขวบครึ่ง

128 คน

อนุบาล1

3ขวบ

3120 คน

อนุบาล2

4ขวบ

280 คน

อนุบาล3

5ขวบ

280 คน

รวม

4 กลุ่ม

8 ห้อง308 คน


2ข้อมูลด้านการบริหาร
2.1 ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ   นางสาวเพ็ญพรรณ  วิศุภกาญจน์  
โทรศัพท์ 08 1970 7589 e-mail
okw_1@hotmail.com             
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท     ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)  
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  1 ธันวาคม พ.ศ.2546  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 10
  ปี

2.2 ผู้จัดการ/รองผู้อำนวยการ   นางสาวเพ็ญพักตร์   วิศุภกาญจน์  โทรศัพท์ 08 7280 7660 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี   การศึกษาบัณฑิต  วิชาเอกภาษาไทย
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน พ.ศ.2547   จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 9 ปี

ตำแหน่ง

 

จำนวน

ระดับการศึกษาสูงสุด

 

ตำกว่า ป.ตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

1.ผู้บริหาร

 

 

 

 

 

-ผู้รับใบอนุญาติ/ผู้อำนวยการ

1

-

 

1

-

-ผู้จัดการ/รองผู้อำนวยการ

1

-

1

-

-

2.บุคคลากร

 

 

 

 

 

-ครูผู้สอน

10

-

9

1

-

-ครูพิเศษ

1

-

1

-

-

-ผู้ช่วยเลี้ยงดู/พี่เลี้ยง

6

6

-

-

-

3.บุคลากรสนับสนุน

-

-

-

-

-

-แม่บ้าน/คนงาน/นักการ

4

4

-

-

-

รวม

23 คน

10 คน

11 คน

2 คน

-


2.3 สัดส่วนของเด็ก : ครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก/พี่เลี้ยง    20 : 1
    สัดส่วนของจำนวนเด็ก : ผู้ช่วยครูหรือผู้ช่วยเลี้ยงดูเด็ก  20 : 1
     สัดส่วนของจำนวนเด็ก : ห้อง    40 : ห้อง
     มีจำนวนครูหรือผู้เลี้ยงดูเด็ก       ครบชั้น
-     
2.4 ประวัติโดยย่อ  คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา
ประวัติ
 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา  เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก  เปิดสอนระดับอนุบาลตั้งแต่ ระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้น อนุบาล 3  สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ   ได้รับอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนตามใบอนญาตเลขที่  33/32  ลงวันที่ 27  มกราคม พ.ศ. 2532  มีเนื้อที่  1 ไร่ 3 งาน  ซึ่งเป็นที่ดินของนายยงยุทธ  วิศุภกาญจน์  มอบให้ดำเนินการ   เปิดสอนนักเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่  8  มิถุนายน   พ.ศ.2532  โดยมีนางพยอม   ตันวัฒนานิกุล      เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการและแต่งตั้งนางสาวเพ็ญพรรณ   วิศุภกาญจน์  เป็นครูใหญ่  ต่อมาในปี 2546  มีการโอนโรงเรียน/ เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนตามลำดับ  และในปีการศึกษา 2552  โรงเรียนได้ขออนุญาตขยายห้องเรียนเปิดชั้นเตรียมอนุบาลตามใบอนุญาตเลขที่ ภก 7/2552  ลงวันที่ 31  มีนาคม 2552
คำขวัญ  “เลี้ยงดูดี   มีพลานามัย   ใฝ่หาความรู้   เชิดชูคุณธรรม”
วัตถุประสงค์
1เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาทั้ง  4   ด้าน อย่างสมดุล  มีสุขนิสัยที่ดี และเหมาะสมกับวัย
2เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ เหมาะสมกับวัย  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมบนวิถีชีวิตความเป็นไทย
3เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักธรรมชาติ  ดูแลสิ่งแวดล้อม  และอนุรักษ์ทรัพยากร
4เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการคิด  สามารถแก้ปัญหาได้ และใช้ภาษาสื่อสารกับผู้อื่นได้เหมาะสมกับวัย
5เพื่อให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม  และบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
6เพื่อให้บุคลากรและครู    มีความรู้    ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นอย่างดี     ตลอดจนมีเครื่องมือการประเมินที่มีประสิทธิภาพ
7เพื่อให้โรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันร่วมมือช่วยกันพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน