โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์วิทยา

 

เลี้ยงดูดี  มีพลานามัย  ใฝ่หาความรู้  เชิดชูคุณธรรม